Általános Szerződési Feltételek

Hanula Erika egyéni vállalkozó (2013 Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/D., adószám 70812815-1-33) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), az ő online tanfolyamaira előfizető ügyfelei

(továbbiakban: Előfizető) részére a szolgáltatást az alábbi, általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározott feltételek szerint nyújtja.

1. A szolgáltatás leírása

A szolgáltató az Előfizető által megrendelt tanfolyamot biztosítja az előfizető számára.

1.1. A szerződéskötés, regisztráció folyamata:

1.1.1. Az előfizető a honlapon a „Jelentkezem” menüpontra kattint, majd az adatok megadása után a „Regisztráció” gombra kattint.

1.1.2. A feliratkozást követően a fizetési felületen megfizeti a szolgáltatás díját.

1.1.3. A megerősítést követően a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval veheti igénybe a szolgáltatást.

2. Az ÁSZF hatálya:

2.1. Jelen ÁSZF 2020. május 21. napjától hatályos.

3. Az ÁSZF alanyai:

3.1. Az ÁSZF egyrészről kiterjed Hanula Erika egyéni vállalkozóra mint Szolgáltatóra, másrészről a szolgáltatás Előfizetőire.

a) Szolgáltató: Hanula Erika egyéni vállalkozó (székhelye: 2013, Pomáz, Mikszáth Kálmán utca 36/D.), adószám: 70812815-1-33, elektronikus levelezési címe: [email protected]

b) Előfizető: az a magyar, természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó, egyéni cég, aki/amely a Szolgáltatóval megkötött Szerződés alapján nyújtott szolgáltatások előfizetője.

4. A szerződés létrejötte:

4.1. A megrendelés kitöltése és elküldése, a megrendelés visszaigazolása, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. Az ÁSZF-ben foglaltak megsértése esetén a Szolgáltatót az ÁSZF-ben rögzített jogok illetik meg. Az Előfizető e pont rendelkezéseit tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja.

4.4. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit a regisztráció során, a szolgáltatás igénybevételével fogadja el.

5. Az Előfizető jogai és kötelezettségei

5.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt tanfolyam személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 6.1. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

5.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező tanfolyammal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni telefonon, vagy írásban a regisztrációkor megadott e-mail címről beérkező üzenet útján.

5.3. Előfizető köteles az általa megrendelt szolgáltatások díjának megfizetésére az alábbiak szerint:

• a szolgáltatás díja a Szolgáltató oldalán az adott tanfolyam leírása alatt található

• fizetési határidő: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésének napja

5.4. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Előfizető felhasználói nevét és jelszavát továbbadni, vagy azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, vagy a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja vagy átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – de nem köteles – a szerződés azonnali hatályú felmondására.

5.5. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a regisztráció során megadott e-mail címre az aktuális akciókról, változásokról és a szolgáltatásokat érintő hírekről. Előfizető jogosult az [email protected] e-mail címre küldött üzenettel az e pontban írt szolgáltatás megtiltani.

5.6. Természetes személy Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 6.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

6.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által megrendelt, a http://mindenmegtanulhato.teachable.com/ oldalon megismert tanfolyam biztosítására a szerződéskötéstől számítva legalább egy hónapig.

6.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. Arra az időszakra, amely alatt a szerződés tárgya a Szolgáltató érdekkörében felmerült okból nem használható rendeltetésszerűen, díjfizetési kötelezettség az Előfizetőt nem terheli.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt tanfolyam felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel harmadik személy védjegy- vagy személyiségi jogainak megsértése).

6.3. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

6.4. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére, amelyről nem köteles az Előfizetőt értesíteni.

6.5. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze. Előfizető e rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

6.6. Szolgáltató tájékoztatja természetes személy Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezelheti: természetes személy Előfizető családi és utóneve, Előfizető állandó lakcíme, Előfizető telefonszáma, e-mail címe. (Jogi személy esetén: Előfizető cégnevét, székhelyét, telefonszámát, e-mail címét.)

A felhasználás célja: A célhoz kötöttség alapelve szerint (Info tv. 4.§) a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap.

Előfizető adatait a Szolgáltató, a Szolgáltató alkalmazottja illetve a Szolgáltató alvállalkozója dolgozhatja fel. A Szolgáltató Előfizető adatait kizárólag Előfizető hozzájárulása esetén, az ÁSZF-ben meghatározott esetben és címzett részére továbbíthatja. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 5. 5. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.

7. A szerződés megszűnése, díjvisszatérítés

7.1. A Szerződés megszűnik:

- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével;

- nem természetes személy Előfizető jogutód nélküli megszűnésével;

- természetes személy Előfizető halálával;

- felek közös megegyezésével,

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek.

7.2. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződés kötést megelőzően a jelen ÁSZF útján tesz eleget.

7.3. Elállási/Felmondási jog

A megrendeléstől való elállásra mindaddig lehetőség van, amíg a tanfolyam teljes anyagát tartalmazó linket nem kapta meg az Előfizető. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni!

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.” – 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §. alapján

7.4. A Szolgáltató, illetve az Előfizető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél, a Szerződés rendelkezéseit súlyosan megszegi.

Különös tekintettel abban az esetben, mennyiben az Előfizető az ÁSZF 5.4. pontjában írt rendelkezéseit nem tartja meg.

7.5. A Szolgáltató, illetve az Előfizető az azonnali hatályú felmondására vonatkozó nyilatkozatát a másik fél postai címére vagy e-mail címére köteles megküldeni.

Szolgáltató e-mail címe: [email protected]

Előfizető e-mail címe: a regisztrációkor megadott e-mail cím.

A Szolgáltató, illetve az Előfizető postacímére tértivevényes, ajánlott küldeményként megküldött küldeményt kézbesítettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha az „nem kereste” vagy „átvételt megtagadta”, „ismeretlen helyre költözött” stb. jelzéssel érkezik vissza.

8. Fizetési módok

8.1. Az alábbi módozatokat választhatja megrendelése során: A fizetés történhet:

a http://mindenmegtanulhato.teachable.com/ portál fizetési felületén keresztül bankkártya használatával illetve paypal használatával.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

9.2. A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött szerződésekre nem vonatkozik.

9.3. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

9.4. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani.

10. Vis major

10.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés.

10.2. Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3. Vis Major Esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10.4. A teljesített szolgáltatás számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.

11. Vegyes rendelkezések

11.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

11.3. A Felek megállapodnak, hogy – tekintettel a Feleknek a jelen Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó üzleti érdekére - a jelen Szerződés kapcsán felmerült vitás ügyeket lehetőség szerint bírósági eljárás nélkül, tárgyalásos úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét kikötik ki. A Megyei Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

Pomáz, 2020. május 21.Terms of Use

1. Terms

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.


2. Use License

  1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  2. modify or copy the materials;
  3. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  4. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
  5. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  6. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
  7. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.


4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.


5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.


6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.


7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.


8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the laws of the School Owner’s home jurisdiction without regard to its conflict of law provisions.